Tomterna är avstyckade och priserna framgår av områdesplanen.

Bygglov kan sökas så snart handpenningkontraktet är tecknat och under den period på fyra månader som handpenningavtalet sträcker sig skall förutom erhållet bygglov även finansiering av tomtköp och bygget ordnas. Du som köpare förbinder dig att färdigställa projektet inom två år från tecknat köpekontrakt. För fler frågor kring bygglov och vad som gäller vid ansökan om bygglov (ansökan kan också lämnas in i elektroniskt format) läsa mer på kommunens hemsida.

Vatten och avlopp är framdraget till tomten och det som är kvar att göra är att ansluta fastigheten. Priset för anslutning ligger på ca 115 000 – 125 000kr, utifrån dagens gällande taxor. Anslutningsavgiften baseras på tomtens storlek och ingår inte i köpeskillingen av tomten. För mer information om vatten och avlopp i kommunen, besök Älvsbyns energis webbplats.

El är framdraget till tomten. Det som är kvar att göra är att ansluta fastigheten. För kostnader och mer information om anslutning till elnätet besök Vattenfalls webbplats.

Du som köpare förbinder dig att på tomten uppföra ett bostadshus för permanent bruk i enlighet med gällande plan och gällande byggregler. Gällande plan hittar du under dokument och blanketter och en populärversion finns sammanfattad på områdesplanen. För att få bygglov krävs dock att planen följs i sin helhet.