Information om behandling av personuppgifter

För oss på Älvsbyns Fastigheter är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss.

Vi behandlar personuppgifter när du kontaktar oss via mail, skickar in en felanmälan på vår hemsida, lämnar in en lägenhetsansökan, när du blir hyresgäst hos oss och även en tid efter att din tid som hyresgäst hos oss har upphört. Din integritet är viktig för oss och vi vill därför att du läser vidare för att få veta mer.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser. Älvsbyns Fastigheter AB, Org:nr 556529-5002, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som vi gör själva eller annat företag gör på vårt uppdrag.

När du gör en felanmälan

Några av de uppgifterna vi samlar in i samband med en felanmälan kan vara ditt hus- eller lägenhetsnummer, för- och efternamn, e-post, postadress samt telefonnummer. Vi lagrar dessutom ärendet och eventuella bilder för att kunna åtgärda din felanmälan. 

När du skickar in en intresseanmälan

När du skickar in en intresseanmälan på någon våra bostäder eller kommunens tomter samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din ansökan/intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar så länge du står i vår kö eller som intressent. Om du inte önskar finnas med i vår kö eller våra lister på intressenter kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.

När du erbjuds en bostad hos oss

När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss. Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna.

Älvsbyns Fastigheter är ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag och omfattas av
tryckfrihetsförordningens bestämmelser om allmänna handlingar. Det innebär att vi bevarar
allmänna handlingar i vårt arkiv. Allmänna handlingar är handlingar som skickas till oss eller som vi själva upprättar, som t ex hyresavtal, brev och intyg. Vi gallrar allmänna handlingar och
uppgifter i handlingar enligt vår dokumenthanteringsplan.

Under hyrestiden

När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten/värme, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig som du behöver. Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du har skyddade personuppgifter kommer vi att hantera dina uppgifter enligt våra rutiner för sådana.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt
berättigade intresse att utveckla, förbättre och sälja produkter och tjänster och behålla en god
kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra föraetag
kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet.
Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag.

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet, ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig. 

När hyresförhållandet är slut

Vi är ett kommunalt allmännyttigt bostadsföretag och omfattas av tryckfrihetsförordningens
bestämmelser om allmänna handlingar. Det innebär att vi bevarar allmänna handlingar i vårt
arkiv. Allmänna handlingar är handlingar som skickas in till oss eller handlingar vi själva
upprättar, t ex hyresavtal, brev och intyg. Vi gallrar allmänna handlingar och uppgifter enligt vår
dokumenthanteringsplan.

Dina rättigheter 

Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när
som helst meddela oss detta. 

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Du har rätt att få dina personuppgifter överförda till ett annat företag (dataportabilitet).

Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till
tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen